Świat Ucznia

Regulamin

PŁATNOŚCI

 • Płatność za zajęcia lub pakiet zajęć następuje gotówką na pierwszej lekcji lub przelewem najpóźniej na 24h przed pierwszą lekcją.
 • Opłaty należy dokonać na konto firmowe.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 • W zajęciach może brać udział Uczestnik, który posiada aktualną Umowę, nie ma zaległości w Płatnościach wynikających z Umowy i stosuje się do Regulaminu.
 • Wszelkie spory rozstrzyga przedstawiciel Centrum Korepetycji Świat Ucznia.
 • W Zajęciach nie mogą uczestniczyć inne osoby poza Uczestnikami, przedstawicielem Centrum Korepetycji Świat Ucznia lub dokonującym hospitacji Korepetycji przedstawicielem.
 • Zajęcia mogą się odbywać online, na wybranej wcześniej platformie. Uczestnik jest zobowiązany być przygotowanym do przeprowadzenia zajęć 5 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć (sprawdzić, czy sprzęt oraz aplikacje działają prawidłowo, tak, by punktualnie móc rozpocząć zajęcia).
 • W przypadku uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych Uczestnicy na podstawie deklaracji Rodziców są przydzielani do poszczególnych grup zgodnie z wiekiem i/lub zakresem posiadanej wiedzy.

KONTAKT Z RODZICAMI

 • W celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu Korepetycji Uczestnik i Rodzic mają prawo do zgłaszania do Centrum Korepetycji Świat Ucznia oraz do Korepetytorów wniosków i zastrzeżeń dotyczących zarówno spraw merytorycznych (tok nauczania), jak i organizacyjnych.
 • Rodzic ma prawo uzyskiwać telefoniczną bądź pisemną informację na temat postępów w nauce i dyscyplinie Uczestnika, którego jest prawnym opiekunem.

HARMONOGRAM i NIEOBECNOŚCI

 • Obecność Uczestnika na Zajęciach jest odnotowywana na Liście obecności przez Korepetytora i może być weryfikowana przez Rodzica.
 • Planowaną lub losową (choroba, wyjazdy itp.) nieobecność na Zajęciach Uczestnik lub Rodzic zgłasza najpóźniej do 24 godzin przed rozpoczęciem planowanych Zajęć. Tak zgłoszoną nieobecność Centrum Korepetycji Świat Ucznia traktuje jak nieobecność usprawiedliwioną, a Uczestnik może odrobić opuszczone Zajęcia w terminie uzgodnionym z Korepetytorem. W ten sposób Uczestnik może opuścić maksymalnie 1 zajęcie w ciągu miesiąca, 2 razy w trakcie semestru.
 • Nieobecności niezgłoszone zgodnie z ww. punktem są traktowane przez Centrum Korepetycji Świat Ucznia jako nieusprawiedliwione i nie podlegają odrobieniu (Zajęcia przepadają mimo ich opłacenia, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy).
 • Niezgłoszone zaprzestanie uczestniczenia Ucznia w Zajęciach nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem, czy też rozwiązaniem Umowy i nie jest podstawą do obniżenia bądź zwrotu opłaty za Korepetycje.
 • W przypadku absencji Korepetytora, Centrum Korepetycji Świat Ucznia zobowiązane jest do zorganizowania zastępstwa lub powiadomienia Uczestników o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane zajęcia odbędą się w terminie późniejszym uzgodnionym z Uczestnikiem lub jego Rodzicem.
 • W przypadku zajęć prowadzonych online, gdy Rodzic nie zapewni sprawnego sprzętu i/lub dostępu do Internetu, przez co zaplanowane zajęcia się nie odbędą, nie przysługuje możliwość odrobienia lub zwrotu pieniędzy. 
 • W nieopisanych wyżej przypadkach losowych Centrum Korepetycji Świat Ucznia może, na wniosek Rodzica lub Uczestnika zawiesić, lub przesunąć w czasie wykonywanie Umowy.

SPRAWY PORZĄDKOWE

 • Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na Zajęcia (lub ich rozpoczynania) i regularnego w nich uczestniczenia.
 • Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w Zajęciach i zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Korepetytora zadań.  W przypadku Uczestnika małoletniego, nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje Rodzic.
 • Uczestnik zobowiązany jest do właściwego zachowania w trakcie Zajęć oraz na terenie Lokalu. W szczególności nieprzeszkadzania Korepetytorowi i innym Uczniom w Zajęciach oraz stosowania się do poleceń Korepetytora.
 • Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w Zajęciach w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zajęcia nie podlegają odrobieniu ani nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 • Centrum Korepetycji Świat Ucznia nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczestników pozostawione na terenie Lokalu.

Przejdź do góry strony